Πληροφορίες Ενοικίασης

Όροι ενοικίασης
 • Ηλικία οδηγού
  Το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι αυτό των 21 ετών.
 • Δίπλωμα οδήγησης
  Ο ενοικιαστής πρέπει να κατέχει το δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες και να διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Τι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
  Οι τιμές συνήθως περιλαμβάνον απεριόριστα χιλιόμετρα, ασφάλεια προς τρίτους και φόρους. Ανάλογα με την τιμή που σας προσφέρει η εταιρεία μας κάθε φορά, οι παρακάτω ασφάλειες μπορεί να περιλαμβάνονται στις τιμές:Μικτή Ασφάλεια (CDW) με συγκεκριμένο ποσό ευθύνης, ανάλογα με την κατηγορία αυτοκινήτου που επιλέγετε.
  Οι τοπικοί φόροι και οι χρεώσεις (για παράδειγμα η επιβάρυνση αεροδρομίων) περιλαμβάνονται στην τιμή.Σημείωση: Ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο αυτοκίνητο της εταιρείας μας, εάν δεν γίνει αναφορά στην τοπική αστυνομία σε περίπτωση ατυχήματος, αν το αυτοκίνητο το οδηγούσε άλλος από τον προβλεπόμενο από το μισθωτήριο συμβόλαιο οδηγό ή εάν υπήρξε υπερβολική αδιαφορία / αμέλεια κατά τη χρήση του αυτοκινήτου.
 • Τιμές
  Η εταιρεία μας εγγυάται την συγκεκριμένη τιμή που εμφανίζεται στην κράτηση. Οι τιμές υπολογίζονται βάσει της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης. Μία ημέρα ενοικίασης σημαίνει 24 ώρες.
 • Υποχρεώσεις ενοικιαστή
  Σας ενημερώνουμε ότι η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για να ενοικιάσετε αυτοκίνητο.
 • Ασφάλειες
  Μικτή Ασφάλεια (CDW)
  Η Μικτή Ασφάλεια καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητο της εταιρείας μας. Συνήθως υπάρχει ένα ποσό ευθύνης.
  Μικτή Ασφάλιση παρέχεται κατόπιν επιθυμίας του μισθωτού και με επιβάρυνσή του προς 7€ ημερησίως για τις κατηγορίες Β,C και 9€ ημερησίως για τις κατηγορίες D, E.
  Σε περίπτωση ζημιάς από ατύχημα και εφόσον υπάρχει μικτή ασφάλιση ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει τα πρώτα 300€για τις κατηγορίες Β,C και 800€για τις κατηγορίες D,E. Ανεξάρτητα του εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί την πλήρη ασφάλιση υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση ζημιών, εάν αυτές προκληθούν λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ., όπως επίσης και εάν οι ζημιές αφορούν στο κάτω μέρος ή στους τροχούς και ελαστικά του αυτοκινήτου.
 • Κόστος Καυσίμων
  Κατά την έναρξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου ο δείκτης της βενζίνης του ντεπόζιτου καυσίμων βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο. Μην ξεχάσετε, κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου, ο δείκτης της βενζίνης να δείχνει στο ίδιο σημείο, όπως στην αρχική ένδειξη.
 • Επιστροφή Αυτοκινήτου
  Η επιστροφή του αυτοκινήτου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο.
CHANDRIS RENT A CAR © CHIOS 2016